Jain Alpasankhya Declaration
Jain Jagruti through ages
Jain Jagruti - Shree Kantilal Chordia
Jain Jagruti - Shree Sanjay Chordia
Jain Jagruti - Sau Sunanda Chordia